P.E.B. FABET S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce tel. 413441494 fabet@fabet.com.pl

Projekt

 
 
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-02020
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.1:
Wdrażanie innowacji przez MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych architektonicznych mieszanek samozagęszczalnych.
 
Krótki opis projektu
 
Realizując Projekt  Spółka FABET S.A. wdrożyła wyniki własnych prac badawczo rozwojowych w zakresie produkcji innowacyjnych mieszanek samozagęszczalnych, co w praktyce umożliwia produkcję wielogabarytowych elementów prefabrykowanych w standardzie betonu architektonicznego.  
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem realizacji projektu było wdrożenie wyników własnych prac badawczych dotyczących opracowania innowacyjnych mieszanek samozageszczalnych i ich praktyczne zastosowanie.  W ramach wdrożenia wyników prac badawczych została uruchomiona produkcja wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych w standardzie betonów architektonicznych. Efektem prac było:
 • wdrożenie innowacji produktowej,
 • wdrożenie innowacji procesowej,
 • wdrożenie innowacji zarządczej,
 • uruchomienie produkcji nowych wyrobów,
 • wzrost przychodów i dochodów,
 • wzrost zatrudnienia,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • podniesienie konkurencyjności Spółki.
 
Rezultat zrealizowanego Projektu:
 • możliwość produkcji wyrobów żelbetowych z mieszanek samozagęszczalnych w standardzie betonu architektonicznego, a w tym np. ograniczenie porów i raków na gotowej powierzchni prefabrykatów, ujednolicenie kolorystyki, itp.
 • obniżenie zużycia surowców ( głównie cementu) i energii poprzez skrócenie czasu mieszania zarobów mieszanek betonowych oraz ograniczenie lub eliminację wibracji w procesie produkcji prefabrykatów ciężkich,
 • obniżenie globalnych kosztów produkcji, a przez to podniesienie konkurencyjności Spółki i wzrost generowanych dochodów.
 
Wartość Projektu – 4.354.200,00 zł
Wkład EFRR – 1.440.000,00 zł
 

Zapytania ofertowe dotyczące Projektu - więcej

 

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 

Brak aktualnych zapytań ofertowych.